احداث قطعه ده الف راه آهن ميانه - بستان آباد تبريز

  كارفرما : وزارت راه و ترابري ( معاونت ساخت و توسعه راه آهن )

مشاور : مهندسين مشاور هگزا

زمان اجر : سي  ماه

مكان : استان آذربايجان شرقي

مشخصات پروژه:

اين راه آهن در جنوب تبریز در بالای منطقه ائل گلی واقع شده و از کیلومتر 000+184 شروع و تا 500+189 به طول 500+5 کیلومتر ادامه خواهد داشت.

دارای دو پل بزرگ به ترتیب در کیلومتر 310+184 به طول 620 متر و در کیلومتر 940+184 به طول 400 متر می باشد.

این پروژه دارای 6 دستگاه گالری ، 5 دستگاه تونل و 4 پل کوچک است که به صورت دو خطه اجرا می شود .