احداث قطعه چهارم راه آهن مشهد - بافق

  كارفرما : وزارت راه و ترابري ( معاونت ساخت و توسعه راه آهن )

مشاور : مهندسان مشاور ايران استن

زمان اجرا : چهل ماه

مكان : استان خراسان

مشخصات پروژه:

راه آهن مشهد - بافق ارتباط بين دو خط آهن سرخس - مشهد و بافق - بندر عباس را برقرار مي كند با افتتاح اين مسيرا از راه آهن سراسري كشور فاصله بين كشور هاي آسياي ميانه و خليج فارس  به ميزان 800 كيلومتر كاهش مي يابد كه موجب تحول اساسي در ترانزيت كالا از اين طريق خواهد شد . همچنين با افتتاح اين مسير انتظار مي رود بر اثر كوتاه شدن فاصله نيز ميان استان هاي هرمزگان ، كرمان ، يزد و اصفهان با استان خراسان سالانه بين يك تادو ميليون نفر از اين طريق به مشهد مقدس مسافرت نمايند .