احداث قطعه دوم راه آهن ميانه - بستان آباد تبريز

  كارفرما : وزارت راه و ترابري ( معاونت ساخت و توسعه راه آهن )

مشاور : مهندسين مشاور هگزا

زمان اجر : سي و دو ماه

مكان : استان آذربايجان شرقي

مشخصات پروژه:

اين راه آهن از شمال جاده ترانزيت موجود ميانه - تبريز و دامنه هاي كوه بزگوش عبور مي نمايد . طول اين خط 21/5 كيلومتر مي باشد كه از كيلومتر 28 ميانه شروع و تا كيلومتر 500+49 نزديك تركمانچاي خاتمه يافته است. تعداد پل هاي بزرگ 5 دستگاه به طول340 ، 340 ، 126  ، 78و 380 متر می باشد و تعداد 11 دستگاه گالری و دو دستگاه تونل جمعا به طول 2300  متر و تعداد 60 دستگاه پل كوچك به دهانه 2 تا 7 متر در دست ساخت می باشد. پروژه راه اهن به صورت دو خطه می باشد و سرعت طرح به 160 کیلومتر بر ساعت می رسد.