احداث موج شكن بندر صيادي بريس

  كارفرما : هيئت سه نفري

مشاور : مهندسين مشاور فارور

زمان اجرا :  سي ماه

مكان : استان سيستان  و بلوچستان

مشخصات پروژه:

محل احداث اين موج شكن روستاي بريس واقع در 60 كيلومتري شرق چابهار در استان سيستان و بلوچستان مي باشد . اين بندر به دليل نزديكي به خليج گـــوادر ، كشور پاكستان و همچنين واقع شدن در درياي عمــان و دسترسي به آبهاي آزاد اقيانوس هند از اهميت خاص استراتژيكي برخوردار مي باشد . احداث اين بــندر نقش عظيمي در تحول اقتصاد در منطقه فوق داشته است .