فهرست برخي از پروژه هاي انجام شده و در دست احداث شركت كانيو

 

رديف

شرح كار

محل اجرا

كار فرما

تاريخ شروع بكار

 
1

راه اوغاش - بيله سوار

قطعه 1 ب و الف 3

آذربايجان شرقي

وزارت راه و ترابري

56,11,22

 

2

راه سبزوار - نيشابور

قطعه دوم

خراسان

وزارت راه و ترابري

59,11,15

 

3

راه سبزوار - نيشابور

قطعه اول

خراسان

وزارت راه و ترابري

62,12,28

 

4

راه سبزوار - بيد

قطعه اول

خراسان

وزارت راه و ترابري

66,2,9

 
5

احداث موج شكن بندر صيادي بريس

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

66,8,18

 

6

راه سبزوار - بيد

قطعه دوم

خراسان

وزارت راه و ترابري

67,1,31

 

7

راه سبزوار - بيد

قطعه سوم

خراسان

وزارت راه و ترابري

67,8,13

 

8

محوطه سازي و آسفالت

 ايزان بندر

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

68,4,4

 

9

متمم محوطه سازي و آسفالت

 ايران بندر

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

70,8,19

 

10

متمم احداث موج شكن بندر بريس

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

70,9,3

 

11

روكش آسفالت محور مشهد - باغچه - شادمهر و متمم آن

خراسان

وزارت وراه و ترابري

71,3,4

 

12

زير سازي و عمليات قطعه ششم

 راه آهن مشهد - سرخس

خراسان

وزارت راه و ترابري

71,8,7

 

13

تكميل محوطه سازي پايگاه دريايي

 چابهار

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

71,8,30

 

14

احداث قطعه اول موج شكن

شهيد بهشتي

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

72,11,20

 

15

موج شكن جزيره

 ابو موسي

هرمزگان

معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها

73,8,24

 

16

روكش آسفالت باند فرودگاه

سرخس

خراسان

معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها

74,12,16

 

17

موج شكن ابوموسي

عمليات استقرار

سيستان و بلوچستان

معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها

74,12,26

 

18

احداث قطعه دوم و سوم

موج شكن شهيد بهشتي

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري محري طرح احداث بنادر چابهار

76,4,28

 

19

احداث آزاد راه مشهد - باغچه

 قطعه سوم

خراسان

اداره كل ساختمان آزاد راهها

77,5,30

 

20

متمم زير سازي و عمليات قطعه ششم

راه آهن مشهد - سرخس

خراسان

وزارت راه و ترابري

78,12,24

 

21

حفاري و احداث ساختمان نيروگاه برق آبي

 كوهرنگ و كانال پاياب

چهارمحال و بختياري

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

79,5,8

 

22

زير سازي راه اهن مشهد - بافق

 قطعه چهارم

خراسان

وزارت راه و ترابري

79,7,10

 

23

احداث قطعه چهارم

موج شكن شهيد بهشتي

سيستان و بلوچستان

هيئت سه نفري مجري طرح احداث بنادر چابهار

81,9,20

 

24

راه آهن ميانه - بستان آباد

قطعه دوم

آذربايجان شرقي

معاونت ساخت و توسعه راه اهن

82,2,7

 

25

متمم زيرسازي راه اهن مشهد - بافق

 قطعه چهارم

خراسان

وزارت راه و ترابري

82,4,11

 

26

متمم حفاري و احداث ساختمان

نيروگاه برق آبي كوهرنگ و كانال پاياب

چهارمحال و بختياري

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

82,12,27

 

27

عمليات ايمن سازي و حفاظتي

 راه آهن مشهد - بافق

خراسان

وزارت راه و ترابري

83,7,8

 

 


 

Copyright ©2005 Canivo.com